รูปภาพ ตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรภายใน โทรสาร  
เลขาธิการ ก.ค.ศ. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์ (ชั้น 5 ด้านขวามือ) 0-2282-7055 114 0-2280-2845  
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายยศพล เวณุโกเศศ (ชั้น 6 ด้านขวามือ) 0-2280-1018 137 0-2282-5963  
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ (ชั้น 7 ด้านขวามือ) 0-2280-1016 125 0-2280-1016  
รองเลขาธิการ ก.ค.ศ. นายชาย มะลิลา (ชั้น 6 ด้านซ้ายมือ) 0-2280-1017 101 0-2280-1017  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค (ชั้น 6 ตรงกลาง) 0-2280-2838 164 0-2280-2838  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง (ชั้น 7 ตรงกลาง) 0-2280-2829 117 0-2280-1029  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล นางสุปราณี นฤนาทนโรดม (ชั้น 5 ด้านซ้ายมือ) 0-2281-4425 120 0-2281-4425  
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฏหมาย นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ (ชั้น 7 ด้านซ้าย) 0-2280-1019 112 0-2280-1019