รูปภาพ ภารกิจ ชื่อ - นามสกุล โทรศัพท์ โทรภายใน โทรสาร  
สำนักงานเลขาธิการ (สล.) (ชั้น 5 ด้านขวามือ) นางสาวจารุนันท์ แก้วทองนาค 0-2280-1021 113 0-2280-1180  
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคล (ภต.) (ชั้น 7 ด้านขวามือ) นายนิพนธ์ เบญจกุล 0-2280-1101 132 0-2280-1101  
ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 1 (ภว. 1) (ชั้น 6 ด้านซ้ายมือ) นางสาวจิราภรณ์ ไทยกิ่ง 0-2280-3223 154 0-2280-1095  
ภารกิจระบบตำแหน่งและวิทยฐานะที่ 2 (ภว. 2) (ชั้น 6 ด้านซ้ายมือ) นางสาวจรุงรัตน์ เคารพรัตน์ 0-2280-1029 117 0-2280-1029  
ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา (ภค.)
(ชั้น 7 ด้านขวามือ)
นางสาวเจริญวรรณ หนูนาค 0-2281-4425 120 0-2281-4425  
ภารกิจนโยบายและระบบบริหารงานบุคคล (ภบ.) (ชั้น 5 ด้านซ้ายมือ) นางสุปราณี นฤนาทนโรดม 0-2280-1094 104 0-2280-1093  
ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ (ภส.)
(ชั้น 3 ติดห้องประชุม มากขึ้น ...
นางวัชรี เกิดพิพัฒน์ 0-2280-3230 159 0-2280-3229  
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา (ภท.)
(ชั้น 6 ด้านขวามือ)
นางทิพพาศรี อินทะกูล 0-2280-7971 148 0-2280-7971  
ภารกิจกฎหมาย อุทธรณ์และร้องทุกข์ (ภก.) (ชั้น 7 ด้านซ้ายมือ) นางจีรนันท์ เพ่งพินิจ 0-2280-1103 130 0-2280-2839  
ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐและนโยบายพิเศษ (ภป.) (ชั้น 5 ด้านซ้ายมือ) นางสาวสุรางค์ เจริญจิตร์ 0-2280-3237 161 0-2280-3237  
ภารกิจเสริมสร้างและมาตรฐานวินัย (ภม.) (ชั้น 7 ด้านซ้ายมือ) นายมณเฑียร โสภณ 0-2280-1019 166 0-2280-3221  
ภารกิจวิจัยนวัตนกรรมการบริหารงานบุคคล (ภจ.) (ชั้น 3 ใกล้ห้องสมุด ศธ.) นางนารีวรรณ จันทบาล 0-2280-3226 156 0-2280-3227  
หน่วยตรวจสอบภายใน (ตส.)
(ชั้น 5 ด้านซ้ายมือ)
นางสาวประภา นิ่มนวล 0-2280-2843 162 0-2280-2843